ANVÄNDARVILLKOR

1 Bakgrund

Micke P Golf AB 556691-9527 (nedan MPGAB) tillhandahåller tjänsten Golf4u (nedan Tjänsten). Innehållet i Tjänsten uppdateras löpande. Dessa användarvillkor gäller och är rättsligt bindande för alla användare som brukar denna webbplats. Innan du använder webbplatsen måste du läsa och godkänna villkoren.

 

2 Åtkomst till tjänsten och ångerrätt

MPGAB upplåter en icke exklusiv rätt till Kunden att under avtalstiden använda Tjänsten via Internet. Åtkomst till webbplatsen i 12 månader upplåts till viss namngiven person och fås genom registrering som kund och erläggande av kursavgiften.

 

MPGAB lämnar ingen garanti att Kunden kommer att erhålla Grönt Kort utan tillhandahåller endast ett stöd för Kundens lärande. Tjänsten följer regelverket för Grönt Kort och handicap 54 som beslutades på förbundsmötet 2019. Det är ett tvingande nationellt regelverk för hur Grönt Kort fungerar och erhålls. Eventuella framtida regeländringar som tillkommer kan påverka användandet och utformningen av Tjänsten. Om sådan ändringar träder i kraft gäller punkt 11 “Ändringar av tjänsten”.

 

Om du har ingått ett avtal med MPGAB har du i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig inom fjorton (14) kalenderdagar och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på fjorton (14) kalenderdagar träder i kraft så snart Kunden registrerat köpet. Genom att du börjar använda Tjänsten och tittar på innehållet som du har tillgång till via din kurs samtycker du till att ångerrätten bortfaller. Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via mejl till info@golf4u.se så snart som möjligt.

 

3 Tekniska förutsättningar

MPGAB tar inga extra kostnader för användning av webbplatsen via mobila lösningar som surfplatta eller mobiltelefon. Sidan är byggd och optimerad för de vanligaste webbläsare och enheter (datorer/mobiler/läsplattor) som ej är äldre än tre år. Tänk på att strömning av film kan förbruka en stor mängd data, vilket kan innebära extra surf/telekostnader. MPGAB har inga möjligheter att påverka, och kan således inte svara för, begränsningar i överföringshastighet vid användandet av Tjänsten som är hänförliga till Kundens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

 

På Golf4u används s.k. cookies för att ge Kunden tillgång till olika funktioner. Kunden måste tillåta lagring av cookies på datorn för att kunna använda Golf4u på det sätt som Golf4u har avsett. Klicka här för mer information om cookies.

 

4 Åldersgräns

Du måste vara över 18 år för att köpa kurs i Golf4u. Med målsmans medgivande och betalningsansvar kan även minderårig bli kund.

 

5 Behandling av personuppgifter – samtycke GDPR

Vid ingånget avtal samtycker du till att MPGAB behandlar och lagrar dina person-, organisations- och företagsuppgifter i enlighet med detta avtal. MPGAB äger rätt att behandla och lagra uppgifter som entydigt identifierar en person, företag eller organisation för att ges möjlighet att genomföra avtalat uppdrag och följa lagar som reglerar offerter, fakturering och bokföring. MPGAB äger rätt att publicera dessa uppgifter inom system/verktyg/molntjänster hos underleverantörer som används inom den egna organisationen.

 

Du har rätt till information om de uppgifter som MPGAB lagrar gällande dig och hur dessa uppgifter behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Begäran skickas skriftligen, undertecknad eller via verifierad e-postadress till MPGAB. MPGAB raderar samtliga kontoinnehavarens uppgifter förutsatt att informationen på grund av giltiga affärs syften eller av juridiska skäl kräver att de sparas.

 

MPGAB har som mål att hålla tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. Det innebär att information kan finnas kvar i backupsystem under en begränsad tid. Du har möjlighet att lämna klagomål avseende MPGAB personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndighet (Datainspektionen) avseende lagrade uppgifter hos MPGAB.

 

MPGAB. förbinder sig gentemot dig att:
– Endast använda uppgifter för internt bruk för att fullfölja ingånget avtal och lagkrav.
– Ej överlåta eller sälja uppgifter till 3:e part om det inte krävs för att fullfölja uppdraget.
– Ej överlåta eller sälja uppgifter till länder utanför EU/EES.
– Vidta säkerhetsåtgärder som krävs av MPGAB enligt lag.

 

6 Säkerhet för användarnamn och lösenord

När du registrerar dig för Golf4u måste du ange e-post och lösenord. Denna information måste du hålla konfidentiell och får inte ge ut till tredje part. Användarnamnet/e-post och lösenordet får endast användas av dig. Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn/e-post och lösenord måste du omedelbart meddela oss och ändra ditt lösenord. Om MPGAB misstänker att ditt användarnamn/e-post och lösenord missbrukas äger MPGAB rätten att, utan att återbetala erlagd kursavgiften, stänga ner Tjänsten för dig för att förhindra att obehörig tillgång fortsätter.

 

7 Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av svensk upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter innehas av MPGAB. MPGAB ger dig rätten att använda webbplatsen endast för ditt privata och personliga bruk om ej annan överenskommelse gjorts på förhand. Du får inte på något sätt kopiera eller publicera innehållet för att göra det tillgängligt för allmänheten eller låta någon annan person göra detta. Du får inte dela med dig av innehållet från Tjänsten som möjliggör att annan part får otillåten behörighet till Tjänsten. Vid brott eller misstanke om brott mot dessa bestämmelser äger MPGAB rätten att, utan att återbetala erlagd kursavgift, stänga ner Tjänsten för dig för att förhindra att obehörig tillgång fortsätter. MPGAB kan också överväga att kräva skadestånd av dig för den skada du åsamkat MPGAB.

 

8 Ansvar för fel

Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar kursavgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är MPGAB tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått. MPGAB har i övrigt inget ansvar för Tjänstens funktion eller kvalitet eller för innehållet i Tjänsten. Förutom skyldigheten enligt ovan att medge återbetalning av erlagd kursavgift, har MPGAB inga andra skyldigheter för fel, och är sålunda inte skyldigt att betala ersättning för skada, direkt eller indirekt, som förorsakas Kunden.

 

9 Force majeure

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

 

10 Överlåtande och avslut

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare. Du får inte överlåta detta avtal till en annan part. Bryter Kunden mot sina förpliktelser enligt ovan upphör tillgång till kursen omedelbart att gälla. Kunden är då skyldig att ersätta MPGAB för all skada kontraktsbrottet vållar.

 

11 Ändringar av tjänsten

MPGAB förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller lägga till funktioner i Tjänsten och/eller ta bort delar av innehållet i Tjänsten. I ev. framtida ändringar i det nationella regelverket för Grönt Kort, som leder till att Tjänsten begränsas mer än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar kursavgiften för den tid som Tjänsten varit begränsad för respektive Kund, förutsatt att ett skriftlig anspråk inkommit via mejl info@golf4u.se till MPGAB.

 

12 Ändring av användarvillkor

MPGAB har rätt att ändra användarvillkoren för Golf4u utan föregående godkännande från Kunden. Vid ändringar som påverkar befintliga användare skickas de reviderade villkoren till kund via e-post.

 

13 Vid överlåtelse/försäljning av Golf4u

Om det uppstår en försäljning av Golf4u till annan aktör på marknaden har Golf4u rätt att mot kund ersätta den befintliga kursen mot en ny liknande kurs som uppfyller samma syften, genom den nya aktören som i det fallet köper/övertar Golf4u.

 

14 Mervärden via samarbeten

I de fall det förekommer mervärden för kund, vid köp av kurs från Golf4u, där mervärdet är kopplad till extern samarbetspartner till Golf4u har Golf4u ingen ersättningsskyldighet om t.ex. den externa samarbetspartnern inte kan fullfölja mervärdet. Detta kan t.ex. ske om samarbetspartnern går i konkurs eller av ändra skäl gör ändringar i sin verksamhet som innebär att de inte kan fullfölja mervärdet som ingått i köpet av kursen via Golf4u.

 

15 Lagval och domsrätt

Om en tvist uppstår mellan MPGAB och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Svensk rätt ska tillämpas på kundavtalet. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

16 Rabattkoder

Personlig rabattkod får ej missbrukas och är endast avsedd för den specifika personen som erhållit den personliga rabattkoden. Vid användande av annan persons rabattkod har MPGAB rätten att utesluta Kunden ur Golf4u. Kunden är då skyldig att ersätta MPGAB för all skada kontraktsbrottet vållar.

 

Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Golf4u, vänligen kontakta MPGAB via info@golf4u.se